CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

***

‘Y Pháp Bất Y Nhân’

  Hỏi:

...Con gái tôi hằng ngày thường đi chùa gần nhà và có một vị ... ở trong chùa lại bảo với con gái tôi rằng  con làm như vậy coi chừng "Dục Tốc Bất Đạt", câu nói này làm cho tôi hơi thối chí. Vậy kính mong chư vị là người đă tu theo pháp môn Tịnh Độ này thời gian dài và có nhiều kinh nghiệm, xin hăy cho tôi một lời khuyên là tôi làm như vậy là đúng hay là sai, có phải dục tốc bất đạt không?

  Trả lời:

Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, người tu hành mà không nguyện văng sanh, th́ dù cho tu hành có giỏi cho mấy th́ thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Người không nghe lời Tổ Sư th́ tự ḿnh tu theo đường ma đạo vậy.

Ngài dạy, người niệm Phật mà chỉ lo cầu phước báu nhân thiên th́ chẳng khác ǵ kẻ đem viên ngọc như ư, đáng giá liên thành, đổi lấy tán kẹo của con nít. Thật quá oan uổng! Ngài dạy, chân tâm chúng ta là Phật mà không chịu nguyện về Tây-phương, mà chỉ lo mấy thứ phước báu hữu lậu, th́ thật quả là kẻ vô minh!

Ngài Tĩnh Am Đại Sư dạy, người lo tu hạnh làm phước, dù cho phước báu lớn tới đâu th́ việc thoát ly sanh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói: Việc thiện càng lớn, sanh tử càng nặng, khi chết một niệm luyến ái nổi lên nhất định bị vạn kiếp trầm luân. Tổ Sư dạy người niệm Phật cầu văng sanh, người mà chỉ lo tu thiện phước mà không cầu văng sanh th́ đáng thương hại lắm vậy!

Ngài Thiện Đạo Đại Sư dạy, niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ th́ vạn người tu vạn người văng sanh, gọi là muôn người tu muôn người chứng. Ngài nói, dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu tổ chức hộ niệm cẩn thận th́ người nào cũng được văng sanh. Là Tổ Sư đâu thể nói giỡn chơi!

Ngài Trung Phong Pháp Sư dạy, người niệm Phật mà không cầu văng sanh, th́ dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, v́ đă làm sai lời Phật dạy. Chúng ta tu theo lời Phật dạy, hay tu theo người nói sai lời Phật dạy?

Ngài Liên Tŕ Đại Sư dạy, ba tạng kinh, mười hai phần giáo ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo th́ cứ việc nghiên cứu, tám vạn bốn ngàn pháp môn ai muốn tu tŕ th́ cứ việc tu tŕ, riêng Ngài chỉ niệm câu Phật hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-độ. Ngài c̣n nói, người niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ chính là người thượng căn, c̣n những người tu theo các cách khác, nếu không là hạ căn th́ cũng chỉ trung căn là cùng. Tại sao vậy? V́ chỉ có người niệm Phật cầu văng sanh mới một đời thoát ly sanh tử luân hồi, bất thối thành Phật. Tổ Sư dạy vậy, tại sao chúng ta c̣n ngồi đây lư luận làm ǵ? Không có đường tu nhất định, rơ ràng, khi luống qua đời này (nghĩa là chết, mất phần văng sanh) th́ biết kiếp nào gặp lại Phật pháp nữa để lo chuyện giải thoát đây?

Ngài Quán Đảnh Đại Sư dạy: Thời mạt pháp này tất cả kinh sám không c̣n có khả năng cứu độ nổi chúng sanh, chỉ c̣n câu Phật hiệu A-Di-Đà Phật mới làm nổi. Tại sao vậy? V́ nghiệp chướng chúng sanh trong thời mạt pháp này quá nặng, nhất định không thể tự chứng đắc, nếu không niệm Phật th́ quyết chắc sẽ bị lọt lại trong sáu đường đau khổ. Bây giờ nói giỏi nói hay, đến khi chung cuộc (tức là lúc sắp chết) đành phải khóc ṛng! Lúc đó dẫu cho ân hận cũng đâu c̣n kịp nữa?...

Ngài Lư Bỉnh Nam dạy, người thời này mà không chịu niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ th́ nếu không phải kẻ ngu si cũng là thứ cuồng vọng!

Ngài quyết ḷng dạy người niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ. Trong đời Ngài đă cứu rất nhiều người văng sanh Tây-phương Cực-lạc.

HT Tịnh Không nói, người nào không chịu niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ, nếu không phải là kẻ ngu si th́ cũng là người cuồng vọng! Nhưng xét cho cùng, cuồng vọng cũng là ngu si... 

V́ thiếu trí huệ mới nghi ngờ lời Phật. V́ cống cao ngă mạn mới chống lại lời Phật. Người không theo pháp Phật làm sao gọi là đệ tử Phật? Không phải đệ tử Phật th́ muốn nói sao nói, muốn làm sao làm, muốn đọa lạc ở đâu lại chẳng được! Trong những đạo tràng của Ngài, ngoài việc niệm Phật cầu văng sanh, tuyệt đối Ngài không cho phép bất cứ một h́nh thức tạp tu nào. Trong những năm qua, vô số người niệm Phật văng sanh ở khắp nơi, hầu hết suy cho cùng đều nương nhờ vào lời pháp của Ngài.

Tất cả chư Tổ Sư đều dạy chúng sanh trong thời mạt pháp này hăy niệm Phật cầu sanh Tây-phương Cực-lạc để văng sanh một đời thành đạo. Chúng ta nên thành tâm nghe theo lời chư Tổ Sư dạy để tu hành là an ổn nhất.

Thực ra, không phải chỉ có chư Tổ Sư dạy, mà đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật cũng dạy rất nhiều trong kinh điển.

Kinh A-Di-Đà, bốn lần Phật dạy rằng, phải phát tâm nguyện sanh về Tây-phương Cực-lạc. Người nào nghe Ngài thuyết về cơi Tây-phương mà tin tưởng, phát nguyện văng sanh, rồi chấp tŕ danh hiệu A-Di-Đà Phật niệm từ một ngày đến bảy ngày chuyên ḷng nhất tâm th́ khi lâm chung A-Di-Đà Phật và chư Thánh chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn về Tây-phương Cực-lạc quốc. Phật dạy rơ ràng, tại sao không tin theoPhật không bao giờ vọng ngữ, tại sao người Phật tử lại nghi?

Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói không biết bao nhiêu lần, dạy chúng sanh phải một ḷng niệm câu Phật hiệu cầu văng sanh. Nếu người nào tin tưởng, phát nguyện văng sanh, và chuyên nhất niệm câu Phật hiệu th́ dẫu mười  niệm (trước phút lâm chung) mà không được văng sanh th́ A-Di-Đà Phật thề không thành Phật. Tại sao ta không y giáo phụng hành để văng sanh thành Phật, mà lại chạy theo người thế tục nói?

Kinh Đại Tập Phật dạy, thời mạt pháp này (dù cho) vạn ức người tu hành, khó t́m thấy một người chứng đắc (nghĩa là khó vượt sanh tử luân hồi). Nhưng Phật lại nói, chỉ có người nào tŕ giử pháp niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ th́ được thoát luân hồi.

Kinh Hoa Nghiêm, Thiện-Tài Đồng Tử đă chứng đắc pháp thân, người thầy căn bản là Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát dạy niệm Phật. Thiện Hữu Tri Thức mà Ngài đi tham phỏng, th́ vị đầu tiên là ngài Đức-Vân dạy niệm Phật, vị cuối cùng là Phổ-Hiền Bồ-tát dạy mười đại nguyện vương cầu sanh Tây-phương Cực-lạc (Nghĩa là cũng niệm Phật cầu văng sanh). Bồ tát minh Tâm kiến tánh mà c̣n phải niệm Phật, tại sao chúng ta không chịu niệm Phật?

Nhiều lắm, nhiều lắm. Tất cả kinh điển đều dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ. Nhất là thời mạt pháp này, Phật dạy, nếu không chịu niệm Phật th́ nhất định khó có thể thoát ly sanh tử luân hồi. Không thoát ly sanh tử luân hồi, th́ tu có giỏi cho mấy vẫn phải chết trong sanh tử luân hồi. Quyết định khó có thể thành đạo giải thoát!

Tu mà không thành đạo th́ tu làm chi cho uổng sức vậy?

Phật dạy đường thành đạo cho chúng sanh, ta tu hành mà không theo pháp Phật, không theo lời Phật, lại dạy chúng sanh đi ngược lời Phật dạy, làm cho chúng sanh mất phần giải thoát, mất phần thành tựu, th́ tội lỗi này ai sẽ chịu thay cho ḿnh đây?

Cho nên, dạy người tu không đúng theo kinh Phật rất có tội. Tội lớn lắm!

Phật dạy thời mạt pháp tu hành phải "Y pháp bất y nhân". Nghĩa là, phải y đúng theo pháp Phật tu hành, không được theo bất cứ người nào cả. Nói rơ hơn, người nào nói đúng kinh pháp th́ nghe, người nào nói ngược kinh pháp th́ tuyệt đối không được nghe. Nếu ai nhẹ dạ nghe theo th́ bị đọa lạc ráng chịu.

Lúc ta bị đọa lạc, nhất định không ai cứu nổi ta đâu.

Như vậy ta phải theo lời Phật để một đời này văng sanh thành đạo, chứ tại sao lại theo những người nói ngược lời Phật, mà đành phải mất phần về Tây-phương, bị kẹt lại trong cảnh vô thường chịu nạn? 

Đạo Phật là đạo cứu chúng sanh thoát ṿng sanh tử, văng sanh thành Phật, chứ đạo Phật đâu phải bắt chúng ta phải ở lại cơi Ta-bà này chịu cảnh ngũ trược ác thế để bị đọa lạc. Vậy th́ người tu học Phật sao không lo chuyện thành đạo, lại cứ nắn né ở lại chốn vô thường này để tiếp tục chịu vô thường?

Tu theo đúng pháp Phật tại sao lại nói là "Dục tốc bất đạt". Không cầu về Tây-phương, tức là muốn chúng sanh ở lại cơi vô thường này vô lượng kiếp để chịu nạn à? Chư Tổ Sư đều dạy: Sanh tử sự đại, phải quyết ḷng thoát ly sanh tử. Rơ ràng việc sanh tử là điều tối hệ trọng, cần phải giải quyết. Muốn giải quyết sanh tử trong một đời này chỉ có Niệm Phật cầu văng sanh, th́ mười niệm tất sanh. Phật đă cho chúng sanh một con đường thẳng tắt để thành đạo, tại sao lại không đi?

Không đi mà c̣n cản ngăn người khác con đường thành đạo, th́ thật là đại tội! Đại tội!

Trong kinh Phật dạy, "Vong thất Bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp, th́ danh ma nghiệp". (Quên đường thành đạo, mà lo tu các thứ thiện pháp thế gian, th́ dù có làm thiện lành cho mấy đi nữa cũng chỉ là ma nghiệp). Tại sao vậy? V́ đánh lạc mất hướng văng sanh thành đạo của chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh trong các ngă đường sanh tử luần hồi, xui khiến họ không theo đường Phật dạy, lại đi theo con đường lẩn quẩn để sau cùng chịu nạn. Đây chính là ma nghiệp, ma đạo chứ c̣n ǵ nữa?

Thôi, xin đạo hữu hăy sáng suốt tự quyết định lấy. Đạo hữu hăy tự quyết định đường tu. Chỉ có chính đạo hữu quyết định tương lai của chính ḿnh. Không ai giúp được đạo hữu đâu.

A-Di-Đà Phật. 

Diệu Âm

(08/10/08)