CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

***

Cần chọn nơi thích hợp tu hành

 Hỏi:

1/M̀NH CHỌN ĐẠO TRÀNG TU CÓ PHẢI LÀ PHÂN BIỆT KHÔNG?

Trả lời:

Ḿnh không muốn phân biệt, nhưng tâm cơ, căn tánh của ḿnh thấp kém, nên cần chọn nơi nào thích hợp để tu hành, như vậy mới có ích lợi.

Ví dụ, tại một đạo tràng lộn xộn quá, ḿnh muốn tới để tu hành nhưng tu không được, càng tới càng thấy phiền năo. Chẳng lẽ ḿnh lại đi t́m phiền năo hay sao?

Phân biệt, chấp trước, nói theo nghĩa thấp nhất cho dễ hiểu, là tâm hồn loạn động, cố chấp, hẹp ḥi, đấu tranh, đố kỵ, thị phi, chê bai lẫn nhau, v.v...

Đến một đạo tràng, ở đó xảy ra nhiều điều lộn xộn, ḿnh tu không được, đành phải lặng lẽ t́m chỗ khác để tu tập, đây không phải là phân biệt, chấp trước.

Nếu ḿnh chê bai, ḱnh căi, phỉ báng, chống lại, moi móc chuyện xấu của họ ra cho mọi người biết... th́ ḿnh là kẻ cố chấp, phân biệt, không phải là người chân chánh tu hành!

Cho nên, đối với hạng người căn tánh hạ liệt như chúng ta, không đủ khả năng chuyển đổi hoàn cảnh, th́ nên t́m đến chỗ thanh tịnh để nương tựa mới được thiện lợi. Chỗ nào không yên ổn, ḿnh không tới chính là muốn bảo vệ tâm thanh tịnh của ḿnh, một là tránh sự phiền năo cho ḿnh, hai là tránh gây phiền năo tới người khác, v́ một khi ḿnh cảm thấy khó chịu trước một hoàn cảnh th́ không thể vui vẻ thoải mái được, tâm trạng này nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến người khác.

Chỗ nào thích hợp, thanh tịnh th́ ḿnh tới tu hành để được thành tựu, th́ gọi là hợp duyên, tùy duyên, thuận duyên với ḿnh.

Tu hành cần phải hợp căn cơ mới mong có ngày thành tựu. Nếu tu theo những pháp môn không hợp căn cơ, không hợp ư nguyện, tu một cách gượng ép, không thoải mái...  th́ đường tu hành sẽ bị trở ngại, chắc chắn khó có hy vọng thành tựu! Vô ư trở thành người thiếu cẩn thận, vô trách nhiệm đối với chính huệ mạng của ḿnh. Đây gọi là phan duyên, không liễu giáo.

Chỗ tu hành, chính v́ vậy, cần phải chọn lựa cho thích với căn tánh và ước nguyện của ḿnh th́ sự tu hành mới tiến bộ được.

Nhiều người không rơ căn tánh của ḿnh, không biết đâu là chỗ tốt, th́ hăy nghe lời Phât dạy, chọn pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. V́ sao vậy? V́ c̣n mập mờ không biết phân biệt rơ ràng, th́ đây chính là c̣n mê muội. C̣n mê muội chính là hàng phàm phu hạ căn. Đă là phàm phu hạ căn th́ nghiệp chướng sâu nặng, tâm chưa được thanh tịnh, chưa đủ năng lực chuyển đổi hoàn cảnh, các pháp môn khác khó có thể thích hợp. 

Tóm lại, cần phải chọn pháp môn thích hợp, chọn hoàn cảnh tốt để giúp đỡ cho việc tu hành của ta được tốt hơn.

Hỏi: 2/ VỌNG TƯỞNG LÀ G̀? CON THƯỜNG MONG CON SỚM VỀ TÂY PHƯƠNG, NHƯ VẬY ĐÓ CÓ LÀ VỌNG TƯỞNG KHÔNG?

Trả lời: Vọng tưởng, nói theo nghĩa rộng là đối tượng của Vô minh phiền năo. Nghĩa này cao quá! Nói theo nghĩa b́nh dân của chúng ta, là nghĩ tưởng lung tung, bậy bạ.

Người không để tâm thanh tịnh, an lạc mà cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia, mơ điều này, mơ điều nọ, thích những chuyện xa vời, vượt quá tầm sức của ḿnh, v.v.. đó là người sống trong vọng tưởng.

Ví dụ: Có người nghĩ rằng ḿnh đă chứng đắc, th́ ư nghĩ này là vọng tưởng! Cho rằng ḿnh giỏi hơn người khác, (gọi là cống cao ngă mạn), là khởi sự cho vọng tưởng. Thích nói huyền nói diệu: Vọng tưởng. Lư luận lung tung: Vọng tưởng. Ham thích thần thông: Vọng tưởng. Thích có phép lạ: vọng tưởng. Cầu xin Phật hiện thân cho ḿnh thấy: Vọng tưởng, v.v...

C̣n việc niệm Phật cầu văng sanh Tây-phương là nguyện theo lời Phật dạy. Làm đúng theo lời Phật th́ gọi là "Y giáo phụng hành", là Chánh-Nguyện, Chánh-Cầu, chứ không phải là vọng cầu.

Tâm tin tưởng vào Phật pháp th́ không tin theo tà pháp khác. Tâm nghĩ về Tây-phương th́ không nghĩ đến các vọng tưởng khác. Tâm niệm Phật th́ khỏi niệm các vọng niệm khác. Đây gọi là Chánh-Tín, Chánh-Nguyện, Chánh-Hạnh.

Tha thiết nguyện văng sanh là một trong ba điểm quan trọng của pháp niệm Phật. Ta phải giữ cái tâm nguyện này suốt đời. Lấy nguyện này làm chánh, th́ các nguyện khác trở thành phụ, gọi là Trợ-Nguyện. Lấy niệm Phật làm Chánh-Hạnh, th́ các việc khác là trợ-Hạnh, (tức là phụ thuộc).

Ví dụ, như việc làm thiện, làm lành, giúp người, bố thí, làm website Phật pháp, cúng dường, in kinh, ấn tống, phóng sanh, v.v... tất cả đều là trợ hạnh, trợ nguyện, làm để hỗ trợ cho việc văng sanh. Có như vậy, lúc lâm chung tâm ḿnh mới buông xả được vạn duyên, vững vàng, vui vẻ, an nhiên, một đường đi về Tây-phương Cực-lạc, không bị lạc.

Rất nhiều người tu hành đă mập mờ giữa CHÁNH và TRỢ, thường lấy trợ nguyện làm chánh nguyện, trợ hạnh làm chánh hạnh, thành ra suốt đời tu hành, rốt cuộc cũng không được thành tựu. Nói cho rơ hơn, vẫn không thể giải quyết vấn đề thoát ly sanh tử luân hồi!

Đây là v́ sơ ư hoặc không hiểu thấu đáo mục đích chính của Phật pháp! Tệ hơn nữa, lấy phụ làm chính, lại tưởng vậy là đúng, dẫn dắt người khác chăm chú vào sự Trợ-Tu, đánh mất luôn Chánh-Tu, làm cho chúng sanh mất phần giải thoát, khiến họ tiếp tục trôi lăn trong lục đạo chịu cảnh vô thường.

Vi du, có người quan niệm rằng, tu hành là làm thiện. Họ chuyên chú giữ ǵn năm giới, làm thiện, bố thí, giúp người. Nguyện như vậy rất tốt, chứ không phải xấu. Nhưng tu hành chỉ có như vậy th́ đă đi theo đường "Bất-Liễu-Giáo", tức là pháp tu không tṛn vẹn, không thể thành tựu giác ngộ! Sau cùng, đến lúc lâm chung th́ cái nguyện làm thiện này quá mạnh, nó trói cái tâm họ vào đó. Nguyện làm thiện quá mạnh, th́ nguyện văng sanh sẽ yếu, hoặc nhiều khi không có. Nhất thiết duy tâm tạo. Không nguyện văng sanh th́ không được văng sanh. Làm thiện nhiều, th́ nhiều lắm, họ cũng chỉ hưởng cái phước này mà thọ sanh ở trong ba đường thiện trong sáu đường luân hồi là cùng.

Tu hành không biết đường giải thoát, chỉ biết có làm thiện, tưởng vậy là đủ. Nhưng thực ra quá thiếu! Dù tu hành có giỏi cho mấy, cũng bị lọt lại trong ṿng sanh tử vô thường. Dù họ có thể tái sanh thành người giàu có để hưởng phước. Nhưng Phật dạy, những người này chỉ biết tu phước báu Nhân-Thiên, không thể thành tựu đạo nghiệp!

Khi hưởng nhiều phước báo rồi th́ không c̣n tu hành nữa. Trái lại, lại đâm ra hủy báng người tu hành, khinh thị người nghèo khó... Chính v́ vậy mà tạo nghiệp rất lớn, để sau cùng bị quá báo nặng. Đây gọi là "Tam Thế Oán" vậy.

Phật dạy, quên phát tâm giác ngộ, mà lo làm việc thiện lành, th́ việc thiện lành đó chỉ là nghiệp ma mà thôi. Tại sao vậy? V́ định nghĩa sự tu hành quá cạn cợt, không có tâm giải thoát tam giới, th́ không có ngày vượt thoát cảnh sanh tử luân hồi. Chưa thoát tam giới th́ chắc chắc, không trước th́ sau, tất cả nghiệp chướng, phiền năo chướng, oan gia trái chủ chướng phải trả, phải đền. Một khi đă đến giai đoạn phải đền trả th́ rơi vào tam ác đạo rồi. Đây chính là "Nghiệp-Ma" vậy!

Cho nên, phải lấy nguyện văng sanh làm Chánh-Nguyện, Niệm Phật làm Chánh-Hạnh, tin tưởng vững chắc đại nguyện của A-Di-Đà Phật cứu độ ḿnh về Tây-phương một đời viên măn đạo quả là Chánh-Tín. C̣n tất cả các nguyện khác, hạnh khác, đều là Trợ mà thôi.

Tất cả những việc làm của ḿnh hôm nay là đều nhằm vào mục đích: văng sanh Tây-phương để thành đạo vậy. 

Hỏi:

... Hôm nay là đă hai ngày rồi, DN  thấy mẹ trở tánh ít chịu niệm Phật, và thường lập đi lập lại rằng bà không làm ǵ tội lỗi đến nỗi phải bị bịnh khổ như thế. Vậy phải gỡ như thế nào?

Trả lời:

Đó chính là bệnh khổ hiện hành. Ai cũng có những trường hợp tương tự. Bệnh khổ này thực ra do chính ḿnh gây ra cái Nhân, rồi sau cùng chịu cái Quả chứ không ai khác. Trước những ngày giờ cuối cùng, những nghiệp khổ hiện về làm cho tâm hồn khủng hoảng, thân thể đau đớn, không c̣n b́nh tĩnh được nữa.

Chúng ta hăy nên:

-Khuyên Cụ quyết ḷng thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia tŕ để sớm được ngày văng sanh.

-Khuyến khích Cụ hăy chấp nhận quả báo này, v́ nó chính là do từ những cái Nhân mà ḿnh đă tạo ra nên thành ra vậy. Đừng nên than phiền, óan trời trách đất mà tạo thêm nghiệp mới.

-Hăy xác định cho Cụ biết rằng, nếu thành tâm sám hối rồi niệm Phật tha thiết cầu văng sanh, th́ tất cả nghiệp chướng, dù lớn cho mấy cũng được Phật lực gia tŕ mà có thể vượt qua hết. Nếu thực sự chí thành chí thiết th́ sẽ được văng sanh.

-Sau khi sám hối rồi, khuyên Cụ nhất định không được nhớ đến nghiệp chướng nữa, không được nghĩ đến những điều sai lầm nữa (v́ A-Di-Đà Phật đă có lời đại thệ cứu độ chúng sanh đới nghiệp văng sanh). Phải chú ư nhiếp tâm niệm Phật cầu về tây-phương.

-Nhắc lại, không được nhớ đến nghiệp chướng, không được nhớ đến tội lỗi xưa. Phải quên hết để nhiếp tâm niệm Phật. Nếu cứ nhớ đến tội lỗi th́ coi chừng tâm bị kẹt vào đó mà bị đọa lạc.

-Nên dùng nhiều tâm lư trong lúc khuyên, không được làm cho Cụ buồn phiền, tức bực. Ví dụ, khuyến tấn cần vui vẻ đừng làm Cụ giận hờn. Chăm sóc cẩn thận, chú ư điều chỉnh nhiệt độ, nóng th́ mở máy lạnh, lạnh th́ đáp thêm mền, thân thể đau nhức, mỏi mê th́ xoa bóp một chút cho Cụ thoải mái, v.v...

-Đừng hỏi nhiều quá khiến cho người bệnh phải trả lời hoài cũng không tốt. Nên nhớ, người bệnh họ mệt lắm!

-Nhiều lúc mệt quá, Cụ muốn ḿnh ngừng niệm Phật để Cụ nghỉ, th́ ḿnh cũng phải ngừng, rồi trong lúc chăm sóc, ḿnh có thể niệm Phật nhỏ tiếng một chút để hộ niệm. Chứ không thể bắt buộc Cụ phải niệm Phật hoài được. Khuyên Cụ nên niệm thầm theo.

-Hăy vỗ tay khen tặng khi Cụ phát tâm niệm Phật, phát nguyện văng sanh.  Hăy tuyên dương khi Cụ làm được điều ǵ hay, cần dùng tâm lư nâng đỡ, tránh tâm trạng lo lắng.

-Hăy vui vẻ, luôn luôn tươi vui để khuyền tấn. Ḷng tin của ḿnh vững vàng vào từ lực của Phật, th́ lời nói của ḿnh mới có sức thuyết phục.

-Thấy Cụ đau đớn ḿnh không nên quá xót xa lo lắng mà làm Cụ cành cảm thấy đau đớn hơn. Hăy t́m cách khuyến tấn để Cụ vươn lên niệm Phật, quyết ḷng xả bỏ thân mạng để về miền Cực Lạc. Báo thân này đă sắp măn rồi, thúc Cụ mau mau niệm Phật, chỉ c̣n có A-Di-Đà Phật mới cứu Cụ được thôi. Hăy tranh thủ từng giây phút để niệm Phật, th́ chắc chắn được Phật lực gia tŕ, chắc chắn vượt qua ách nạn để văng sanh.

-Tuyệt đối không được khóc lóc, than thở, u sầu trước mặt Cụ.

-Chú ư ngăn cản người khác vào thăm lom, v́ họ thường nói điều không hay, làm tâm đạo Cụ bị lay chuyển.

Nếu biết được phương pháp hộ niệm sớm, th́ giờ này dễ cứu văn t́nh thế. Nhưng bây giờ xin đừng tự trách nữa, mà hăy c̣n nước c̣n tát. D/N dù sao cũng cố gắng hết sức để cứu người mẹ.

Về việc Sám Hối,

-Hăy khuyên Cụ thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm. Một người dù có hiền lành đến đâu, cũng có lúc mê muội làm điều sai lầm, gây nên tội lỗi. Vậy th́, phải thành tâm sám nghiệp, nhất là lúc này

-Cần có tinh thần sám hối mạnh mẽ. Hăy phát tâm dũng mănh mà niệm Phật, càng đau càng mừng, không sợ, v́ biết rằng ḿnh càng sớm về với A-Di-Đà Phật... Tâm mạnh như vậy, th́ tự nhiên những cơn đau biến mất

-Không cầu hết bệnh. Quyết ḷng cầu sớm văng sanh Tịnh-độ.

-D/N và gia đ́nh phải thành tâm lạy Phật cầu Phật gia tŕ, cầu xin sám hối cho Cụ, cầu xin hóa giải oan gia trái chủ cho Cụ.

Về việc hóa giải oan gia:

-Khi hộ niệm, mọi người chắp tay, một người đại diện thành tâm cầu xin oan gia trái chủ buông tha, cầu xin họ hăy cùng với chúng ta niệm Phật hộ niệm cho Cụ. (Xin xem các bài giải oan gia trong sách Quy tắc trợ niệm), hoặc xem thêm các video hộ niệm văng sanh. Có thể uyển chuyển, mỗi trường hợp mỗi khác, tùy cơ mà t́m cách hóa giải.

Chú ư các điểm sau:

- Xác nhận mẹ ḿnh v́ mê muội mà làm nên những điều sai lầm, kết nên tội chướng đối với chư vị oán thân trái chủ.

\- Nhưng bây giờ mẹ tôi đă ăn năn, sám hối, đang niệm Phật cầu văng sanh. Nguyện cầu, khẩn cầu, thỉnh cầu chư vị oán thân thương t́nh tha thứ. Hận thù nên xả, không nên kết, cùng với chúng ta niệm Phật hộ niệm cho Cụ, và cùng cầu văng sanh Cực-lạc. Nhân này sẽ giúp chư vị siêu sanh, thoát ly sanh tử luân hồi. Khi Cụ văng sanh về Cực-lạc, Cụ sẽ thành đạo, sẽ có đủ năng lực về đây cứu độ tất cả chư vị.

- Gia đ́nh, con cháu ngày ngày niệm Phật đều hồi hướng công đức cho chư vị oán thân trái chủ. 

- Phóng sanh, làm việc thiện để hồi hướng cho Cụ, cho oan gia trái chủ.

Thành tâm hóa giải nhiều lần th́ có thể có kết quả.

Chúc D/N thành công. Cầu chúc Cụ được phước phần văng sanh Tây-phương Cực-lạc.

A-di-đà Phật

Diệu Âm

(13/10/2008)