CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: THƯ TRẢ LỜI ::.

(GỬI NGÀY: 15/11/2008)

"Niệm Phật Giả Cảm Phật Giả !" 

 Vấn đề 4:
Tất cả các Phật đều có thể bị giả! Kể cả Phật A Di ĐÀ cũng có thể bị giả? Và nêu ra một ví dụ, có một nhà Sư đă nh́n thấy Phật A Di ĐÀ hiện ra, nhưng sau đó th́ phát hiện là giả. Theo anh nói th́ Phật A Di ĐÀ không thể nào bị giả? Thế nào là đúng?
 
Trả lời:
Phật nào cũng có thể giả được cả, đúng đó. Nhưng nếu tâm thanh tịnh, chân thành, chí thành niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh tịnh độ th́ không ai c̣n có thể giả A-Di-Đà Phật gạt hành giả được!
 
Một người nh́n thấy A-Di-Đà Phật hiện ra nhưng sau đó phát hiện là giả th́ chắc chắn vị đó không phải là người chân chính tu Tịnh-độ, chắc chắn không phải người chuyên nhất tu theo pháp môn niệm Phật.  
 
Giả như người đó có niệm Phật th́ chắc chắn không phải niệm Phật A-Di-Đà, nếu có niệm A-Di-Đà Phật th́ chắc chắn niệm không thành tâm, không chí thành chí thiết.  Mà giả như có thành tâm niệm A-Di-Đà Phật th́ sự thành tâm này nhằm vào việc cầu phước, cầu chứng đắc, cầu thần kỳ diệu lư nào đó chứ không phải niệm A-Di-Đà Phật để cầu văng sanh Tây-phương Cực-lạc.
 
Nếu không thuộc vào các dạng trên, th́ người niệm Phật này chỉ là người niệm thử, muốn trắc nghiệm thử coi pháp niệm Phật có ǵ hay ho ǵ không? Lấy tâm nghi ngờ lời Phật dạy mà niệm Phật chứ không phải thực tâm niệm.  Nói chung, đă thiếu Tín, thiếu Nguyện, thiếu Hành trong việc niệm Phật. Tín Nguyện Hạnh đều thiếu th́ niệm Phật này là h́nh thức niệm, là miệng niệm chứ không phải là tâm niệm! Giả niệm th́ phải chịu giả cảnh, hay nói rơ hơn là Ma cảnh vậy!
 
Phật vô h́nh tướng. Nghĩa là, Phật không c̣n h́nh này h́nh nọ nữa. Hoàn toàn không phải là những sản phẩm của các nhà hoạ sĩ vẽ ra đâu! Nhưng v́ phương tiện thiện xảo để cho chúng sanh có chỗ nương dựa, nên chư Tổ Sư mới vẽ lên cho chúng sanh thờ cúng, tôn kính. Sau này rất nhiều họa sĩ khác cũng theo đó phát tâm vẽ Phật, tạo tượng Phật, tạo ra nét trang nghiêm nhất để đáp ứng nhu cầu cho chúng sanh, cho các tự viện, chùa chiền. Chứ thật ra Phật đâu phải có h́nh dáng như vậy! Phật Bồ tát đâu c̣n tướng người, tướng người nam, tướng người nữ, đàn ông, đàn bà ǵ nữa...
 
Phật tại tâm! Khi tâm chân thành, thanh tịnh, không loạn động th́ chơn tâm hiển lộ, Phật tự chơn tâm hiển hiện, đó gọi là Giác.
 
Khi chơn Phật hiển hiện đâu phải là h́nh Phật hoặc tượng Phật hiện ra!
 
Một người bảo rằng thấy Phật, nhưng thật ra họ thấy tượng Phật, h́nh Phật vẽ, toàn là sản phẩm của các nhà họa sĩ, chứ có Phật nào lại trắng xanh vàng đỏ... do người họa sĩ chỉ định đâu? Nếu lúc người thấy đó, mà tâm hồn vọng tưởng, hồ nghi, hiếu kỳ, cống cao, tự đắc, cho ḿnh là đúng ... th́ những h́nh ảnh đó sẽ toàn là hư huyễn! Nếu tâm không lấy lại sự thanh tịnh, th́ những h́nh ảnh hư huyễn đó sẽ tiếp tục hiện ra để thỏa măn cái tâm vọng động, phân biệt, chấp trước!
 
Tất cả đều do tâm hiện. Nếu tâm đang hồ nghi, cao ngạo, thiếu thành kính, không tin lời Phật dạy... th́ làm ǵ có chơn Phật hiển hiện. Th́ những h́nh ảnh vừa thấy đó chỉ là cái h́nh vẽ, những cái bóng trong tâm, bất chợt vừa bắt gặp hoặc lưu trử trong tiềm thức, nó hiện ra đáp ứng ngay cái tâm đang vọng tưởng đó thôi chứ làm sao có Phật trong đó.
 
Ví dụ cụ thể, một người mong cầu thấy Phật, ngày ngày đều cầu mong thấy được Phật, th́ một thời gian sau họ sẽ thấy Phật hiện ra, nghĩ tới h́nh Phật nào th́ h́nh đó hiện lên, hiện hoài thành thói quen, thành tập khí, thành một thứ phản xạ... Hễ họ nhắm mắt lại là Phật hiện ra liền. Cộng thêm vào đó, có một chút ḷng thành, mê chút thần thông, thèm một chút chứng đắc, th́ chẳng bao lâu họ thấy chứng đắc ngon lành liền, thấy ḿnh cao hơn thiên hạ, thấy ḿnh đă chứng đắc thực sự, đă thành đạo rồi!!!
 
Dạng người này thế gian đâu phải thiếu! chính v́ thế, chúng ta vẫn thường nghe thấy có người tự khoe rằng ḿnh đă chứng đắc này, chứng đắc nọ, nói ra những điều thật là thần kỳ vi diệu. Nhưng quí vị cứ để ư thử coi, sau đó họ sẽ như thế nào? 
 
Có một số người tu hành sau một thời gian bị trở ngại, bị rối loạn tâm thần, khi đưa đến gặp HT Tịnh Không, Ngài hỏi, "có phải trước đây bạn thích thần thông, thích chứng đăc lắm phải không?"...
 
Nhiều người sơ học, không phân biệt được đâu là chơn đâu là giả, đâu là chánh đâu là tà, cứ thấy lạ lạ, hay hay thi nhào vô, th́ hăy mau mau tự hỏi "có phải ḿnh thích thần thông, thích chứng đăc lắm phải không?"... Rồi hăy tự phản tỉnh và tự giải quyết lấy!!!
  
Trong kinh A-Di-Đà, Kinh Vô lượng thọ, kinh Quán vô lượng thọ, Phật dạy người thành tâm niệm Phật cầu văng sanh, th́ khi lâm chung A-Di-Đà Phật cùng chư Thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt người đó tiếp dẫn họ về Tây-phương Cực-lạc. Nếu lời thề của Phật đă như vậy rồi, nếu người chí thành chí kính niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh Cực-lạc mà sau cùng A-Di-Đà Phật c̣n phải bị giả th́ chúng sanh c̣n chỗ nào nữa để dựa? Th́ kinh Phật phải bỏ đi sao? Th́ lời Phật không c̣n giá trị nữa sao? Th́ A-Di-Đà Phật không đủ khả năng giữ trọn lời thề nữa sao? Th́ 48 lời nguyện của Phật A-Di-Đà chẳng lẽ Phật thề cho vui chốc lác sao? Th́ hệ thống Phật giáo đến thế kỷ thứ 21 này sẽ bị tiêu diệt rồi sao?
 
Chắc chắn không có chuyện này đâu. Chuyện này, nếu có th́ ít ra cũng c̣n tới 9 ngàn năm nữa mới xảy ra. Ngày nay, có ǵ đi nữa cũng chẳng qua là mới bắt đầu mớm lần đó thôi!
 
Ai mớm vậy? Chướng ma t́m mọi cơ duyên đả phá chánh pháp. Tà phái ngoại đạo đang phát triển lấn qua chánh pháp. Chúng sanh thiếu thiện căn phước đức không tin lời Phật dạy.
 
Vậy th́, nếu là người Phật tử chân chánh mau mau phải trở về đúng kinh Phật mà y giáo phụng hành, có vậy mới mong ngày thoát nạn.
 
Như vậy, nhưng tâm vọng động, cao ngạo, không chân thành họ thấy ǵ thấy kệ họ. Người niệm Phật phải nhất tâm tin tưởng vào lời Phật dạy, phải quyết ḷng niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-độ. Khi lâm chung không được theo một ai khác, chỉ quyết cầu A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn là an toàn văng sanh. Khi ḷng chân thành, chí thành, chí thiết niệm Phật, quán chiếu vào một tượng Phật trước mắt ḿnh mà niệm. Tâm ta thành khẩn coi đó là ảnh tượng của đức A-Di-Đà, đây gọi là quán tượng niệm Phật, th́ đức Từ Phụ sẽ tùy theo tâm của ta mà biến hoá ra tiếp dẫn ta về Tây-phương Cực-lạc. Quyết định trong pháp giới này không ai dám phá cái luật tiếp độ của A-Di-Đà Phật được cả.
 
Ngài Tịnh Không nói, oan gia trái chủ có thể giả dạng bất cứ Phật nào để dụ hoặc chúng ta, đây là do nhân quả của chính chúng ta gây ra th́ phải chịu lấy. Nhưng không ai có thể giả đức A-Di-Đà Phật để tiếp dẫn được. Ai phạm đến quy luật này sẽ bị chư hộ pháp trừng phạt ngay, không bao giờ tha thứ! 
 
Như vậy, người niệm Phật mà không được văng sanh, không được đức A-Di-Đà tiếp dẫn là tại ḿnh không đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh vậy! KHông có tin nguyện hạnh th́ có niệm Phật cũng như không!
 
Như vậy, một người nói, Phật A-Di-Đà cũng bị giả đó là v́ chính người thấy Phật không đủ Tín-Nguyện-Hạnh, không phải là người niệm Phật chân chính, sự tu hành của ngườ đó chính về tự lực chứng đắc chứ không phải nhị lực cầu Phật tiếp độ văng sanh.  Chính v́ thế, không tương ưng với đại nguyện độ sanh của A-Di-Đà Phật, không được hưởng sự gia tŕ của 48 lời đại nguyện. Họ thấy A-Di-Đà Phật, chứ thật ra đó không phải là Hóa Thân của A-Di-Đà Phật, mà chính là tâm vọng, tâm hồ nghi, tâm cao ngạo, tâm bất thường... hóa hiện ra giống như tấm h́nh "A-Di-Đà Phật" mà hàng ngày chính họ không tin tưởng!
 
Tổ Ấn Quang nói, người niệm Phật thời nay vẫn bị ma gạt như thường, chính là v́ Tín Nguyện Hạnh không đủ, bên cạnh tâm hồn th́ cống cao, loạn động, hiếu kỳ, thích điều mới lạ... đây là cơ hội rất tốt để kết duyên với cảnh giới ma. (Xin xem thêm trong Ấn Quang văn sao)
 
Cho nên, người niệm Phật dù được Phật lực gia tŕ, nhưng xin chư vị luôn luôn phải giữ tâm chí thành, chí kính, luôn luôn phải khiêm hạ. Phải y theo lời khai thị của Ngài Ấn Quang mà tu: "...Nếu đă tu tŕ, phải tự hiểu công phu của ta hăy c̣n nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoe trương...". Có được vậy mới tránh khỏi những hiểm nạn, mà an toàn văng sanh Tây phương cực lạc quốc.
 
 A-Di-Đà Phật
Diệu Âm
(15/11/2008)