Hỏi -
Trong thư nhắc người niệm Phật của ngài Hạ Liên Cư là chưa được nhất  tâm phải cần chuyên niệm, muốn không loạn phải niệm thành phiến. Thưa chú niệm thành phiến là phải làm sao?  Xin chú chỉ dạy . Chúng con chân thành cảm ơn.

 Trả lời:
Chữ "Nhất tâm" ở đây có nghĩa là "Nhất tâm bất loạn", đây là một cảnh giới chứng đắc rất cao, "Sự nhất tâm bất loạn" dù chưa diệt hết được kiến tư hoặc, nhưng đă có khả năng phủ phục được rồi. Lư Nhất tâm bất loạn th́ đă diệt được nghiệp hoặc, tương đương với cảnh giới "Minh tâm kiến tánh' của Tông môn, hoặc "Đại khai viên giải" của Giáo hạ. Cảnh giới này thực sự không phải đơn giản.
 
Nhưng xin hỏi, đến nay, có ai đă niệm Phật được nhất tâm bất loạn chưa? Thời mạt pháp này, căn tánh chúng sanh hạ liệt dễ ǵ chứng đắc cảnh giới này! Đôi lúc chúng ta cũng nghe đến có người tự xưng là "Nhất tâm bất loạn". Nhưng xin thưa thực, một khi đă khoe ra, th́ c̣n ǵ là "Nhất tâm", c̣n đâu là "Bất loạn" nữa?!!!...
   
Niệm Phật chưa được "Nhất tâm bất loạn" th́ sự văng sanh chưa được bảo đảm. Nhưng nhất tâm bất loạn lại quá khó, không thể đạt được. Vậy, người niệm Phật vẫn c̣n khó khăn đễ được văng sanh...

 

Tuy nhiên, sự khó khăn này là nói theo nghĩa tự tu chứng đắc, chứ chưa nói đến lực gia tŕ của đức A-Di-Đà Phật. Đại thệ của đức A-Di-Đà Phật là để cứu độ tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ cứu độ người chứng đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. 
 
Ngài Cư sĩ Hạ Liên Cư nói, "... chưa được nhất  tâm phải cần chuyên niệm, muốn không loạn phải niệm thành phiến", là để nhắc nhở chúng ta phải cố gắng niệm Phật tinh tấn hơn nữa, để đường văng sanh càng được vững vàng hơn, chắc chắn hơn, tránh được nhiều những chướng ngại khi xả bỏ báo thân.
 
Ấy thế,nhiều người niệm Phật chưa Nhất tâm bất loạn, thành phiến cũng chưa đạt được, vậy mà đă sơ ư vội tự cho là đủ, tâm đă có phần tự măn rồi. Đây thật điều đáng tiếc!
 
Ví dụ, nhiều người, khi gặp được pháp môn niệm Phật, do nhờ thiện căn phước đức nhiều đời kết tập lại, họ phát ḷng tin tưởng và thành tâm niệm Phật. V́ sự phát tâm lúc đầu quá mạnh, tâm quá chí thành, nên đă được những điều cảm ứng bất khả tư ngh́, như bệnh nặng tự nhiên giảm. Nhiều người mắc bệnh ung thư sắp chết, nhờ niệm Phật một thời gian tự nhiên hết bệnh, v.v... Những hiện tượng này là do ḷng thành mà cảm được sự gia tŕ của Phật.
 
Nếu người bệnh tiếp tục khẩn thiết tu hành, tín nguyện hạnh đầy đủ th́ chắc chắn họ sẽ tiếp tục được sự gia tŕ từ đại nguyện của A-Di-Đà Phật và chư Bồ-tát, sau cùng họ sẽ hưởng được phước phần an nhiên văng sanh về nước Cực-lạc khi báo thân măn. 
 
Nhưng cũng có một vài trường hợp khá đáng tiếc, là khi người niệm Phật đă hưởng được sự gia tŕ, nhưng sau cùng vẫn có thể bị chướng ngại, và đôi khi có thể mất văng sanh. Những trường hợp này, tổng quát có thể quy tụ vào những nguyên nhân sau đây:
 
1/ Người niệm Phật thối tâm. thối tâm v́ tưởng ḿnh đă chứng đắc, v́ tưởng niệm Phật như vậy là đủ, v́ vừa được cảm ứng th́ khởi niệm cao ngạo, v́ khoe khoang ra ngoài, v́ được nhiều người khen tặng mà tỏ ra tự măn, cao ngạo, v.v... Những trường hợp này chính là tự ḿnh thối tâm. Một khi tâm bị thối chuyển, nếu không kịp thời lấy lại tâm kiên cố bất thối, th́ thật là một điều đáng buồn, đáng tiếc cho chính người đó vậy! 
 
2/ Bị nghiệp khổ khảo, oán thân trái chủ thử thách... tâm chưa được vững nên thối chuyển, mất niềm tin vàp pháp niệm Phật.
 
3/ Không gặp bạn lành khuyến tấn, lại bị bạn ác công kích, dụ hoặc, bị nghịch duyên... làm cho niềm tin bị chao đảo.
 
Một khi tâm bị thối chuyển th́ kéo theo sự phát nguyện văng sanh không c̣n tha thiết, công phu niệm Phật hời hợt. Tín-Nguyện-Hạnh không c̣n đầy đủ nữa. Chính v́ thế, có thể đưa đến hậu quả mất phần văng  sanh. Thật là đáng tiếc lắm vậy!
 
Vậy th́, Ngài Hạ Liên Cư khuyên rằng, người niệm Phật, nếu chưa được nhất tâm, th́ phải cố gáng niệm phật thành phiến. Quả thật là chí lư.
 
Niệm Phật mà thuận duyên th́ đỡ phần trở ngại. C̣n khi người niệm Phật, ở bên cạnh rất nhiều người không niệm Phật: Vợ chồng, con cháu, anh em, bạn bè, v.v... không niệm Phật. Họ thường bài bác, ngăn cản, gây nhiều chướng ngại cho ḿnh, nhất là trong lúc lâm chung th́ làm sao có thể an toàn văng sanh?
 
Để trả lời, Ngài Hạ Liên Cư nói: "nếu chưa được nhất tâm, th́ phải cố gắng niệm phật thành phiến".
 
Diệu Âm xin bổ túc thêm: Ngoài việc niệm Phật thành phiến, hăy cố gắng kết hợp thành một nhóm nhỏ chuyên ḷng niệm Phật với nhau, nghiên cứu kỹ về hộ niệm để hộ niệm cho nhau khi có người lâm chung, th́ đường văng sanh Tây-phương trở thành rất vững vàng, rất chắc chắn.
 
Niệm Phật nhất tâm bất loạn th́ văng sanh Thượng phẩm. Nếu không được Thượng phẩm th́ niệm Phật thành phiến để tranh phần Trung phẩm, có vậy mới an toàn. Đừng nên lơ là, đừng nên giải đăi, đừng nên cho rằng công phu đă đủ mà coi chừng bị trở ngại lúc cuối cùng.
 
Niệm Phật thành phiến, niệm Phật thành măng, niệm Phật thành khối, v.v... có ư nghĩa tương tự. Đây là chỉ cho công phu niệm Phật tốt, gần kề với Sự Nhất Tâm Bất Loạn.
 
Ngài Ấn Quang nói: "Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng luôn luôn niệm Phật. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín... đều giữ trong tâm câu Phật hiệu A-Di-Đà Phật". Đây là dạng niệm Phật thành phiến.
 
Ngài Tịnh Không nói: "Lăo thật niệm Phật", cũng có ư nghĩa tương tự. Lăo thật niệm Phật là thật thà, hiền lành, không cầu, không chấp, không cần hiểu lư lẽ ǵ cả, cứ niệm măi câu Phật hiệu trong tâm.
 
Người quyết ḷng văng sanh về Tây-phương Cực-lạc th́ chỉ cần một câu Phật hiệu niệm tới cùng, tha thiết cầu văng sanh, không cần ǵ khác, sẽ nắm vững phần văng sanh. Ai hỏi về Lư: không biết; Ai hỏi về Sự: không biết; Ai hỏi về Đạo: không biết; Ai hỏi về Đời: không biết; v.v... Nói chung không cần biết nhiều làm chi, chỉ cần thành tâm niệm câu Phật hiệu, niệm luôn luôn, đừng để gián đoạn. Đây gọi là "Định". Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật gọi là "Chánh Định Tụ". Tâm đă an trú vào câu Phật hiệu.
 
Nếu có sơ suất, lỡ có giây phút nào quên, đừng quá lo ngại, hễ nhớ đến là lo niệm liền. Câu A-Di-Đà Phật nhất định niệm măi, niệm măi để cầu nguyện được văng sanh Cực-Lạc. Được vậy thôi th́ dễ dàng được văng sanh, thành tựu đạo nghiệp.
 
Một câu A-Di-Đà Phật sẽ giải quyết tất cả mọi vấn nạn. Bố-tát Đại-Thế-Chí dạy: "Thanh tịnh niệm măi câu Phật hiệu, không cần vay mượn phương tiện nào khác, tâm tự khai mở". Tâm tự khai mở th́ sẽ tự biết tất cả pháp vậy.
 
Xin nhắc lại, nếu chưa được nhất tâm bất loạn, th́ cố gắng lăo thật niệm Phật.
 
Dù có lăo thật niệm Phật rồi, cũng chưa đủ đâu. Đừng quên chuẩn bi hộ niệm như lư như pháp cho nhau, th́ nhất định chắc chắn ai cũng đều được văng sanh.
 
Văng sanh về Tây-phương, gặp Phật A-Di-Đà th́ lo ǵ không khai ngộ.
 
Diệu Âm.
(16/8/2009)