CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

(17/11/2008)

  Giáo Hạ & Tịnh Môn

 

Hỏi:
XIN CƯ SĨ CHO HUỆ HẠNH HỎI VẬY TU "GIÁO HẠ" LÀ TU NHƯ THẾ NÀO? CÓ PHẢI LÀ NGHIÊN CỨU KINH ĐIỂN ĐỂ T̀M RA CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔNG?
 
Trả lời:
Đúng đấy, giáo hạ là danh từ chỉ chung cho các pháp tu thuộc về nghiên cứu giáo điển cho đến khi thông suốt tất cả kinh điển, nhờ đó mới ngộ ra lư đạo nhiệm mầu. Ngộ ra chánh pháp rồi mới có thể hạ thủ công phu chân chánh mà đắc đạo. Hầu hết các trường cấp dạy về Phật học phổ thông dựa trên căn bản này.
 
Nhưng thực ra, đây là con đường học Phật khá gian truân! Học giáo nghĩa để hiểu (gọi là Giải) th́ có, hiểu rồi bắt đầu "Hành" th́ không dễ; hành rồi mới "Chứng". Chứng đắc là một việc hoàn toàn khác, không phải là chuyện để cho hàng hạ căn thấp thỏm như chúng ta bàn tới đâu!
 
Có ba cách chính để học Phật là Giác, Chánh, Tịnh. Th́ Giác chỉ cho Pháp Thiền định, Chánh chỉ cho học rộng kinh điển, thuộc về Giáo hạ; Tịnh là thanh tịnh thân tâm, niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. 
 
Giác dành co các vị Thượng-Thượng căn  hoặc Thượng căn tu tập, có thể nhất thời đốn ngộ thành tựu, cho nên gọi là pháp "Đốn Giáo". (Đốn là nhanh chóng, cấp kỳ). Giáo hạ chỉ phù hợp với hàng Thượng căn và Thượng-Trung căn mới thực hiện nổi và thời gian phải dài lâu và vững vàng, nên gọi là pháp "Viên Giáo". Ít nhất th́ cũng phải ba đại A-tăng-kỳ kiếp thời gian mới mong thành đạt. C̣n Tịnh môn dành cho tất cả chúng sanh không phân biệt thượng hay hạ, một đời thành Phật nên được gọi là pháp "Đốn-Viên". Có nghĩa là vừa nhanh vừa vững.  
 
Cho nên "Đại khai viên giải" không phải đơn giản như nhiều người tưởng. Đây là cảnh giới chứng đắc tương đương với "Minh Tâm kiến tánh" trong Tông môn, "Lư nhất tâm bất loạn" trong Tịnh tông. Trong Tịnh tông niệm Phật nhất tâm bất loạn không phải dễ, nhưng văng sanh th́ thật sự dễ, rất nhiều người đă được văng sanh, đó là nhờ Phật lực gia tŕ mà cứu được tất cả tầng lớp chúng sanh. Người nào có Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ th́ ai cũng có khả năng văng sanh. Văng sanh dù dưới phẩm vị nào sau cùng cũng được viên măn đạo quả, gọi là "Viên măn tam bất thối chuyển".
 
Chính v́ vậy, chư Tổ nói, pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây-phương là "Đốn trong Đốn, Viên trong Viên", ai tín nguyện hạnh vững vàng chắc chắn thành tựu trong một đời tu tập, cho nên mới có câu, "vạn người tu vạn người đắc, mưôn người tu muôn người chứng"
 
Thời này, tâm trí hạ đẳng nên tu tịnh nghiệp là hay nhất, dễ thành đạt nhất. Đây chính là nhờ lực gia tŕ của chư Phật tiếp độ văng sanh, cứu được vô số chúng sanh tội chướng sâu nặng thoát ṿng sanh tử, bất thối thành tựu đạo quả vậy.
 
 

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(17/11/08)